نزدیک تر از ظهور (نقد بر مستند ظهور بسیار نزدیک است)
59 بازدید
محل ارائه: مؤسسه آینده روشن پژوهشکده مهدویت
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1390
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت کارشناس
زبان : فارسی