نقد مستند ظهور بسیار نزدیک است
53 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی مهدویت
نقش: پژوهشگر
تاریخ نشر : 1389
نوع : نرم افزار
عنوان فعالیت کارشناس
زبان : فارسی