تاریخ حدیث شیعه
54 بازدید
محل ارائه: مرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم
مقطع: سطح 3
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگاه بسیط به حدیث موجب میشود تنها فهم سادهای از مفاهیم مقدس داشته باشیم. این ساده نگری در بسیاری از موارد ما را از فهم دقیق و عمیق آموزههای دینی محروم میکند. بیتوجهی به بستر پیدایش سخن معصوم یا سیر گزارش و نقل آن، ما را از فواید بسیار زیاد موجود در این متون جدا می‌سازد. نگرش به تاریخ حدیث بسیاری از پرسشها را پاسخی در خور میدهد. ناسازگاری برخی متون افزایش یا کاهش احادیث فقهی، اخلاقی، کلامی
دانلود